پژوهش های علوم دامی, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (137-150)

عنوان : ( اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین )

نویسندگان: سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات اسانس های گیاهی آویشن و دارچین بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی از دوازده گوساله نر 372 کیلوگرم( در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارها شامل: 7 شاهد )جیره - ± پرواری هلشتاین )وزن اولیه 71 پایه(، 3 آویشن ) 5 گرم اسانس در روز برای هر راس( و 2 دارچین ) 5 گرم اسانس در روز برای هر راس( بودند. دام ها با جیره های حاوی 75 % علوفه و 55 % کنسانتره به مدت 58 روز تا حد اشتها تغذیه شدند. استفاده از اسانس آویشن یا دارچین تاثیری بر ماده خشک مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه نداشت، هر چند ضریب تبدیل غذایی تا حدودی 8/ بهبود ) 85 P= ( یافت. قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و غلظت متابولیت های خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. به منظور بررسی اثرات موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه های تجزیه پذیری مواد خوراکی در 4 با دوره- × 548 کیلوگرم( با فیستولای شکمبه ای در یک طرح مربع لاتین 4 ± شکمبه، چهار گاو نر هلشتاین )وزن اولیه 25 های 37 روزه به صورت تصادفی به یکی از چهار تیمار: 7 شاهد )جیره پایه(؛ 3 آویشن ) 588 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک(؛ 2 دارچین ) 588 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک( و 4 موننسین - - 22 میلیگرم در کیلوگرم ماده خشک اختصاص داده شدند. افزودن اسانسهای گیاهی و موننسین تاثیری بر فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک کنجاله سویا، دانه ذرت و یونجه نداشت. خصوصیات تجزیه پذیری پروتئین خام دانه ذرت و یونجه تحت تاثیر اسانس های گیاهی قرار نگرفت. اما فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین خام کنجاله سویا تا حدودی به واسطه استفاده از تیمارهای 8/ افزودنی تغییر کردند ) 85 P≤ (. نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره گاوهای نر با اسانس آویشن و دارچین اثرات اندکی بر خصوصیات عملکردی و تجزیه پذیری مواد خوراکی در شکمبه دارد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, تجزیه پذیری, قابلیت هضم, گاو نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049371,
author = {وکیلی, سیدعلیرضا and خرمی, بهزاد and دانش مسگران, محسن},
title = {اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2015},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5125},
pages = {137--150},
numpages = {13},
keywords = {اسانس های گیاهی، تجزیه پذیری، قابلیت هضم، گاو نر هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A خرمی, بهزاد
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2015

[Download]