پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (4), شماره (14), سال (2015-2) , صفحات (79-103)

عنوان : ( رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , یاسر رضوی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان میدهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتارهای مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکتهایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت میکنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب 1389- سایت شرکتها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های 1390 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون )برای هریک از سالها و تجمعی دو ساله( و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسیهای مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکتهای مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکتها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

کلمات کلیدی

, اضافه ارزشیابی سهام, افشای اینترنتی اطلاعات مالی, خطاهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050044,
author = {صالحی, مهدی and محمود موسوی شیری and یاسر رضوی},
title = {رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {February},
issn = {2251-8509},
pages = {79--103},
numpages = {24},
keywords = {اضافه ارزشیابی سهام، افشای اینترنتی اطلاعات مالی، خطاهای ارزشیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی
%A صالحی, مهدی
%A محمود موسوی شیری
%A یاسر رضوی
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2015

[Download]