رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (7), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (153-169)

عنوان : ( ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب )

نویسندگان: محمدحسین قهرمانی , محمدعلی بشارت , مهدی سهرابی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ویژگی های تکانشگری بازیکنان پستهای مختلف فوتبال با توجه به دیدگاه گرایش غالب بود. به این منظور 40 فوتبالیست از لیگ دسته یک کشور با میانگین سنی 9/3 65± /28 سال در پستهای مختلف فوتبال در این تحقیق شرکت کردند. برای اندازه گیری ویژگی های تکانشگری شرکت کننده ها از مقیاس تکانشگری بارت (BIS-11) و آزمون عملکرد مداوم (CPT) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که دروازه بانان و مدافعان نسبت به بازیکنان میانی و مهاجمان در متغیرهای شناختی و حرکتی از عامل های تکانشگری و تعداد تشخیص نادرست از آیتم های آزمون عملکرد مداوم، مقادیر بیشتری را به دست آوردند Partial η2 = ./389)، .(F(9,82)= 3/126، P=0/001، (wilks Lambda0/228 براساس نتایج این تحقیق میتوان گفت تکانشگری یکی از تبیین کننده های اصلی گرایش بازیکنان به پست های مختلف فوتبال در کنار متغیرهای مرتبط دیگر است.

کلمات کلیدی

, استعدادیابی, بازیکنان فوتبال, تکانشگری, عملکرد مداوم, گرایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050511,
author = {قهرمانی, محمدحسین and محمدعلی بشارت and سهرابی, مهدی},
title = {ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9333},
pages = {153--169},
numpages = {16},
keywords = {استعدادیابی، بازیکنان فوتبال، تکانشگری، عملکرد مداوم، گرایش غالب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب
%A قهرمانی, محمدحسین
%A محمدعلی بشارت
%A سهرابی, مهدی
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2015

[Download]