رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (25), سال (2016-12) , صفحات (17-28)

عنوان : ( مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال )

نویسندگان: سوگند پوراقبالی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , داود فاضلی کسرینه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این مطالعه مقایسه دو روش تمرینی برای ایجاد انعطاف¬پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. بدین منظور 12 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه متغیر و ثابت تقسیم شدند. بعد از پیش¬آزمون افراد به تمرین مهارت مربوطه پرداختند. گروه متغیر در طول تمرین باید هر بار به صورت تصادفی توپ را از بالای مانعی با ارتفاع متفاوت پرتاب می¬کرد، اما برای گروه ثابت ارتفاع مانع همواره ثابت بود. بعد از 7 روز تمرین متوالی آزمودنی¬ها دو آزمون انتقال و یادداری را انجام دادند که یکی مشابه با شرایط گروه ثابت و دیگری مشابه با شرایط گروه متغیر بود. این آزمون¬ها یک هفته بعد نیز تکرار شدند. نتایج نشان داد که عملکرد آزمودنی¬ها در طول مرحله اکتساب پیشرفت معنی¬داری داشته¬ است. اما نتایج تفاوت معنی¬داری را بین گروه¬ها در آزمون¬های انتقال و یادداری فوری و تاخیری نشان نداد. به نظر می¬رسد که تمرین گونه¬های مختلفی از یک تکلیف فایده¬ای برای ایجاد انعطاف¬پذیری در حرکت ندارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: انعطاف¬پذیری, پرتاب آزاد بسکتبال, گونه¬های مختلفی از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052457,
author = {پوراقبالی, سوگند and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا and فاضلی کسرینه, داود},
title = {مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {25},
month = {December},
issn = {2322-1631},
pages = {17--28},
numpages = {11},
keywords = {کلمات کلیدی: انعطاف¬پذیری، پرتاب آزاد بسکتبال، گونه¬های مختلفی از تکلیف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
%A پوراقبالی, سوگند
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A فاضلی کسرینه, داود
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2016

[Download]