دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (1), سال (2006-6) , صفحات (1613-1614)

عنوان : ( گابون، کتابخانه های )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی انواع کتابخانه های ملی ، عمومی، آموزشگاهی ، تخصصی و حرفه کتابداری کشور گابون می پردازد.

کلمات کلیدی

, گابون, کتابخانه ها, کتابخانه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052586,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {گابون، کتابخانه های},
journal = {دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {0000-0012},
pages = {1613--1614},
numpages = {1},
keywords = {گابون، کتابخانه ها، کتابخانه های گابون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گابون، کتابخانه های
%A فرجامی, فرزانه
%J دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 0000-0012
%D 2006

[Download]