دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2006-5) , صفحات (714-716)

عنوان : ( چاپ و چاپخانه در ایران )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به معرفی صنعت چاپ در ایران از قرن 7 عصر ایلخانیان تا به امروز پرداخته و شرایط چاپ و چاپخانه ها را در دروان مختلف بیان کرده است.

کلمات کلیدی

, چاپ, چاپخانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052590,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {چاپ و چاپخانه در ایران},
journal = {دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {0000-0012},
pages = {714--716},
numpages = {2},
keywords = {چاپ، چاپخانه، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چاپ و چاپخانه در ایران
%A فرجامی, فرزانه
%J دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 0000-0012
%D 2006

[Download]