روند, دوره (22), شماره (69), سال (2015-6) , صفحات (67-96)

عنوان : ( بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی )

نویسندگان: مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 9 بانک و مؤسسه اعتباری Q اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه ها از مدل 1387 بوده که در صنعت بانک ها و مؤسسات اعتباری فعالیت داشته اند. تکنیک آماری استفاد ه شده برا ی - در سال های 1391 آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، داده های تابلویی است. بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش سها م بانک ها و مؤسسات اعتباری به وسیله پنج متغیر به عنوان معیار تمرکز مالکیت صورت گرفته است. همچنین، تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مقطعی و در نقاط عطف متفاوت نیز بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تنها متغیر میزان کنترل و متغیر تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک تأثیرگذار است و عکس قضیه نیز برقرار است؛ یعنی ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری بر میزان کنترل تأثیرگذار است و متغیرهای دیگر رابطه ای ب یمعنا بین تمرکز مالکیت و ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری را نشان می دهند. افزون بر این، نوع سهامدار اصلی بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری بی تأثیر است.

کلمات کلیدی

, حاکمیت شرکتی, ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری, ساختار مالکیت, تمرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052597,
author = {صالحی, مهدی and فتانه داوطلب طوسی},
title = {بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی},
journal = {روند},
year = {2015},
volume = {22},
number = {69},
month = {June},
issn = {2228-7892},
pages = {67--96},
numpages = {29},
keywords = {حاکمیت شرکتی، ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی
%A صالحی, مهدی
%A فتانه داوطلب طوسی
%J روند
%@ 2228-7892
%D 2015

[Download]