دانش حسابداری مالی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (89-109)

عنوان : ( اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار )

نویسندگان: مهدی صالحی , فریبا عرب بافرانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار (نماینده ای از عدم تقارن اطلاعاتی) مورد بررسی قرار می دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می باشد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های تاریخی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های (1388-1391) و روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد پیش از اعلان سود، بازار بورس ایران از عمق کمی برخوردار بوده، به طوری که این کم عمقی تنها مختص به دوره قبل از اعلان نبوده و با اعلان سود نیز همچنان در بازار مشاهده شده است. از طرفی، در بازار بورس ایران گزارش های سالانه به علت کنترل های بیشتری که نسبت به آن ها صورت می گیرد، بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران واقع شده و لذا سطح بیشتری از عمق، در زمان اعلان سودهای سالانه نسبت به فصلی در بازار مشاهده شده است. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین حجم معاملات سهام با عمق بازار و رابطه منفی و معنادار بین شکاف قیمتی و نوسان قیمت سهام با عمق بازار در محدوده اعلان سود می باشد.

کلمات کلیدی

, اعلان سود, شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش, عدم تقارن اطلاعاتی, عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052600,
author = {صالحی, مهدی and فریبا عرب بافرانی},
title = {اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-8975},
pages = {89--109},
numpages = {20},
keywords = {اعلان سود، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عدم تقارن اطلاعاتی، عمق بازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار
%A صالحی, مهدی
%A فریبا عرب بافرانی
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2015

[Download]