ابن سینا, دوره (16), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (5-11)

عنوان : ( تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم )

نویسندگان: سمیرا قوی , منیره اسدی قلعه نی , مهدی سهرابی , مصطفی رحیمی , نورالدین کریمی , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سیستم حس پیکری نقشی مهم در کنترل تعادل دارد و کاهش ناشی از افزایش سن در عملکرد سیستم حس پیکری نقش مهمی در زمین خوردن سالمندان دارد. تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری می توانند با تحریک گیرنده های حس عمقی در بهبود تعادل نقش مهمی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم انجام گرفته است. روش بررسی: 30 نفرمرد سالمند سالم (80-60 ساله) ساکن شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تمرین ویبریشن کل بدن (10n=)، تمرین حس پیکری (10n=) و کنترل (10n=) تقسیم شدند. گروه های تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین حس پیکری، تمرینات بهبود تعادل را به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته انجام دادند. گروه تمرین ویبریشن بر اساس اصل اضافه بار با فرکانس 35-30 هرتز و دامنه 8-5 میلی متر به تمرین پرداختند. گروه حس پیکری نیز مطابق با اصل اضافه بار تمرینات بهبود الگوی راه رفتن را روی سطح طرح دار در هر جلسه انجام دادند. گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند و فقط زندگی عادی و روزمره خود را داشتند. تعادل آزمودنی ها با آزمون محدوده ثباتی پویا دستگاه بایودکس مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون های تی همبسته، واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی به منظور تجزیه و تحلیل درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0p=). آزمون تعقیبی نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تمرین ویبریشن کل بدن (014/0p=) و تمرین حس پیکری (001/0p=) باعث بهبود تعادل آزمودنی ها شد. همچنین نتایج درون گروهی بیانگر این بود که تمرین ویبریشن کل بدن (025/0p=) و تمرین حس پیکری (001/0p=) به مدت 8 هفته باعث بهبود تعادل شد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین حس پیکری بر تعادل مردان سالمند موثر است و نوسان قامت آنها را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, ویبریشن, تمرین, تعادل ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052660,
author = {سمیرا قوی and اسدی قلعه نی, منیره and سهرابی, مهدی and مصطفی رحیمی and نورالدین کریمی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم},
journal = {ابن سینا},
year = {2015},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-9503},
pages = {5--11},
numpages = {6},
keywords = {ویبریشن، تمرین، تعادل ، سالمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم
%A سمیرا قوی
%A اسدی قلعه نی, منیره
%A سهرابی, مهدی
%A مصطفی رحیمی
%A نورالدین کریمی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J ابن سینا
%@ 1735-9503
%D 2015

[Download]