تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (34-53)

عنوان : ( رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی )

نویسندگان: محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , محمد احمد نژاد ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش که به روش پرسشنامه ایی اجرا گردیده رابطه تعهد حرفه ایی و سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است، برای برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری، بهره گرفته شده است، حجم نمونه این پژوهش سیصد و هشتاد و چهار نفر از حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی تعیین گردید که در نهایت تعداد دویست و هفتاد و پنج پرسشنامه توسط حسابرسان موسسات حسابرسی در کلیه رده های سازمانی پاسخ داده شد و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ایی به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر؛ و نیز تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی رابطه معنی داری با بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارند.

کلمات کلیدی

1.تعهد سازمانی 2. تعهد حرفه ایی 3. رفتار ناکارآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053238,
author = {محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and محمد احمد نژاد},
title = {رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی},
journal = {تحقیقات حسابداری و حسابرسی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-8428},
pages = {34--53},
numpages = {19},
keywords = {1.تعهد سازمانی 2. تعهد حرفه ایی 3. رفتار ناکارآمد حسابرسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی
%A محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A محمد احمد نژاد
%J تحقیقات حسابداری و حسابرسی
%@ 2251-8428
%D 2015

[Download]