مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (6), شماره (23), سال (2015-6) , صفحات (35-66)

عنوان : ( رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )

نویسندگان: عاطفه اروجی , محمد رضا شورورزی , مهدی صالحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از مطالعه انجام شده، بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درمناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی می باشد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه¬ای متناسب با حجم استفاده گردید, که پرسشنامه ها بر اساس جدول مورگان و به تعدادی بیش از حجم نمونه توزیع گردید و درنهایت 112 فقره پرسشنامه تکمیل و نتایج حاصل به کل جامعه آماری تعمیم داده شد. برای اندازه¬گیری رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد (JDI) و برای اندازه¬گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه (آلن و می یر،1993) و به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.همچنین از آزمون همبستگی برای برای تعیین نوع رابطه ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغل استفاده شد. نتایج حاکی از این است که ارتباط معنی داری بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابداران شاغل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی وجود دارد وبین ابعاد رضایت شغلی(جاذبه و ارزش کار,تناسب حقوق و مزایا ,تفاهم با همکاران ,لیاقت مافوق ,ارتقا و ارضای نیازها ) با ابعاد تعهد سازمانی(عاطفی, هنجاری ,مستمر) رابطه معنی دار وجود دارد به جز در مورد فرضیه شماره شش که بین تفاهم با همکاران و تعهد سازمانی حسابداران رابطه معنی¬داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, رضایت شغلی , نارضایتی شغلی, تعهد سازمانی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053240,
author = {عاطفه اروجی and محمد رضا شورورزی and صالحی, مهدی},
title = {رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2015},
volume = {6},
number = {23},
month = {June},
issn = {2008-8052},
pages = {35--66},
numpages = {31},
keywords = {رضایت شغلی ; نارضایتی شغلی; تعهد سازمانی ; انگیزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
%A عاطفه اروجی
%A محمد رضا شورورزی
%A صالحی, مهدی
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2008-8052
%D 2015

[Download]