پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (12), شماره (23), سال (2016-9) , صفحات (27-38)

عنوان : ( تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر )

نویسندگان: مینا محمدی , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از روش­های تمرینات بازخوردی که می­تواند روند آموزش و یادگیری را افزایش دهد، بیوفیدک است. نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد در تیراندازان ماهر بود. روش­ شناسی: این مطالعه، نیمه تجربی به صورت پیش­آزمون پس­آزمون بود که با روش نمونه­گیری در دسترس بر روی دو گروه 8 نفری از تیراندازان انجام شد. هر دو گروه در 20 جلسه 90 دقیقه­ای تمرین تیراندازی شرکت کردند. گروه آزمایشی علاوه بر 20 جلسه تمرین تیراندازی در 20 جلسه 30 دقیقه­ای (سه جلسه در هفته) تمرین نوروفیدبک شرکت کرد. در پروتکل مورد استفاده 10 دقیقه اول به افزایش و تقویت موج آلفا در ناحیه T3 اختصاص یافت و بیست دقیقه دیگر شامل تقویت آلفا و سرکوب تتا در ناحیه Pzبود. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه­گیری مکرر تحلیل گردید. یافته­ ها: نتایج نشان داد از نظر عملکرد در مرحله اکتساب در متغیر تغییرپذیری بین گروه­ها تفاوت معنی­داری ( 001/0= P)، ( 817/23= F) وجود داشت اما در مورد متغیر دقت بین گروه­ها تفاوت معنی­داری ( 127/0= P)، ( 635/2= F) وجود نداشت. همچنین در مرحله یادداری گروه تجربی نسبت به گروه کنترل دارای تغییرپذیری کمتر ( 001/0= P)، ( 998/93= F) و دقت ( 046/0=P)، ( 812/4= F) بیشتری بود. علاوه بر این بین دو گروه در متغیر شناسایی خطا تفاوت معنی­داری وجود نداشت (820/0= P)، ( 948/3= F). اما با توجه به میانگین­ها برتری با گروه تجربی بود. بحث و نتیجه گیری: نوروفیدبک با بهبود امتیازات کسب شده در ارتقای عملکرد تیراندازان موثر می باشد. اما وجود یا عدم وجود نوروفیدبک اثری بر قابلیت شناسایی خطا ندارد.

کلمات کلیدی

نوروفیدبک؛ شناسایی خطا؛ عملکرد؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053336,
author = {محمدی, مینا and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی},
title = {تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {23},
month = {September},
issn = {5397-2008},
pages = {27--38},
numpages = {11},
keywords = {نوروفیدبک؛ شناسایی خطا؛ عملکرد؛ تیراندازان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر
%A محمدی, مینا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2016

[Download]