فیض, دوره (19), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (391-398)

عنوان : ( تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی )

نویسندگان: هادی مرادی وستگانی , عزت خداشناس , مهدی سهرابی , سمانه تیموری رزدابی , ابوالفضل شایان نوش آبادی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: اختلال هماهنگی رشدی یکی از شایعترین اختلالات تأثیرگذار بر کودکان 5 تا 8 ساله میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیرات برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی 5 تا 7 ساله شهر مشهد است. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی از بین تمامی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی ( 80 نفر) شهر مشهد 20 نفر با استفاده از آزمونهای غربالگری انتخاب شده و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . در این تحقیق از پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی ویلسون، آزمون رشدی دنور 2، و آزمون هوش ریون کودکان برای غربالگری آزمودنی ها و هم چنین جهت ارزیابی متغیر وابسته از پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز استفاده شد. تحقیق بهصورت پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. در این تحقیق گروه آزمایش برنامه حرکتی اسپارک را برای 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای انجام دادند و گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی دریافت نکرد. نتایج: مطالعه حاضر نشان داد بین میانگین نمرات پیش آزمون- پس آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیرهای تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: برنامه حرکتی اسپارک میتواند موجب بهبود کارکردهای ادراکی حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی شود . از این رو استفاده از این ورزش در مدارس و مهد کودکها برای بهبود کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, رشد حرکتی, اختلال هماهنگی, عملکرد حسی, عملکرد حرکتی, برنامه حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053468,
author = {مرادی وستگانی, هادی and عزت خداشناس and سهرابی, مهدی and تیموری رزدابی, سمانه and شایان نوش آبادی, ابوالفضل},
title = {تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی},
journal = {فیض},
year = {2016},
volume = {19},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-9821},
pages = {391--398},
numpages = {7},
keywords = {رشد حرکتی، اختلال هماهنگی، عملکرد حسی، عملکرد حرکتی، برنامه حرکتی اسپارک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی
%A مرادی وستگانی, هادی
%A عزت خداشناس
%A سهرابی, مهدی
%A تیموری رزدابی, سمانه
%A شایان نوش آبادی, ابوالفضل
%J فیض
%@ 2008-9821
%D 2016

[Download]