نوآوری و ارزش آفرینی, دوره (3), شماره (6), سال (2015-2) , صفحات (13-23)

عنوان : ( بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی ) )

نویسندگان: سید رضا حقی , احمد صباحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروز بقای سازمانها مستلزم گرایش به محصولات جدید و بکارگیری روش هایی برای ایجاد کلا و خدمات متناسب با نیاز و انتظار مشتریان است

کلمات کلیدی

نظام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053522,
author = {سید رضا حقی and صباحی, احمد},
title = {بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی )},
journal = {نوآوری و ارزش آفرینی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {6},
month = {February},
issn = {****-0190},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {نظام نوآوری-صنعت-دانشگاه-فنآوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعاملات دانشگاه ،صنعت و دولت. نقش ارکان اصلی نظام نو اوری کشور (مورد مطاله استان خراسان رضوی )
%A سید رضا حقی
%A صباحی, احمد
%J نوآوری و ارزش آفرینی
%@ ****-0190
%D 2015

[Download]