مدیریت و توسعه ورزش, دوره (2), شماره (7), سال (2016-3) , صفحات (42-57)

عنوان : ( طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران )

نویسندگان: حمیدرضا گوهررستمی , سیدمرتضی عظیم زاده , حکیمه مهرعلی تبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رضایت¬ شرکت¬کنندگان در ایستگاه¬های تندرستی پارک¬های شهر تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیۀ افراد شرکت¬کننده در ایستگاه-های تندرستی پارک های منطقۀ 6 شهرداری تهران تشکیل دادند که تعداد 210 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، 3 پرسشنامۀ جمعیت شناختی، رضایت کلی و پرسشنامۀ کیفیت خدمات در 2بخش کیفیت خدمات کارکردی و کیفیت نتایج حاصل از مشارکت در ورزش بود که روایی آن مورد تایید 8نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ معادل (83/0=α)، محاسبه شد. یافته ها: خروجی های مدل نهایی تحقیق نشان داد متغیرهای کیفیت خدمات کارکردی در 3بعد محیط فیزیکی(وزن رگرسیونی 38/0)، کیفیت مربی(وزن رگرسیونی 29/0) و کیفیت برنامه تمرینی(وزن رگرسیونی 21/0) بر کیفیت نتایج حاصل از مشارکت در ورزش و کیفیت نتایج (وزن رگرسیونی 68/0)، بر رضایت کلی شرکت کنندگان نیز تاثیر معنی داری داشت. در واقع کیفیت نتایج به عنوان متغیر فرایندی و میانجی بین کیفیت خدمات کارکردی و رضایت شرکت کنندگان شناخته شد. همچنین بعد کیفیت برنامه (وزن رگرسیونی 35/0)، تاثیر مستقیم و معنی داری بر رضایت کلی داشت. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت ابعاد کبفبت خدمات کارکردی بر کیفیت نتایج حاصل از مشارکت در ورزش، افراد بر اساس ارزشی که از مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی کسب می کنند درک خود را از رضایت بیان می کنند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا تمرکز و کنترل اصلی مدیران در ایستگاه های تندرستی بر ابعاد کیفیت کارکردی باشد تا در نتیجه آن سلامت جسمی، اجتماعی و روانی شرکت کنندگان فراهم گردد و در نهایت به رضایت آنان ختم شود.

کلمات کلیدی

, رضایتمندی, کیفیت خدمات, کیفیت نتایج , ایستگاه های تندرستی, پارک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053566,
author = {حمیدرضا گوهررستمی and عظیم زاده, سیدمرتضی and حکیمه مهرعلی تبار},
title = {طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران},
journal = {مدیریت و توسعه ورزش},
year = {2016},
volume = {2},
number = {7},
month = {March},
issn = {2322-4800},
pages = {42--57},
numpages = {15},
keywords = {رضایتمندی، کیفیت خدمات،کیفیت نتایج ، ایستگاه های تندرستی، پارک ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران
%A حمیدرضا گوهررستمی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A حکیمه مهرعلی تبار
%J مدیریت و توسعه ورزش
%@ 2322-4800
%D 2016

[Download]