مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (6), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (107-123)

عنوان : ( سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , مریم شاکری , عسل بخشیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس استراتژی مومنتوم )حرکت( بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی مورد نظر ، بازدهی اضافی بدست آورد و این دیدگاه بر خلاف فرضیه بازار کارا است. در این پژوهش به بررسی سود آوری استراتژی مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. جامعه آماری تمام شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران و دوره جمع آوری اطلاعات سال مالی 7831 لغایت 7837 بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اکثر راهبردهای سرمایه گذاری مومنتوم مورد آزمون ، پرتفویی که در دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماه گذشته بهترین عملکرد را داشته است ) برنده( در اکثر بازه های زمانی دوره نگهداری )دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماهه( به عملکرد بهتر خود نسبت به پرتفویی که در دوره های سه ، شش ، نه و دوازده ماه گذشته بدترین عملکرد را داشته است ) بازنده( ادامه می دهد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد بین حجم معاملات )متغیر مستقل( و میانگین بازده )متغیر وابسته( رابطه ای وجود ندارد . در حالیکه بین مازاد بازده بازار )متغیر مستقل( و مازاد بازده پرتفوی برنده )متغیر وابسته( رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, استراتژی مومنتوم, بازده سهام , کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053604,
author = {محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and مریم شاکری and عسل بخشیان},
title = {سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار},
year = {2016},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-9165},
pages = {107--123},
numpages = {16},
keywords = {استراتژی مومنتوم، بازده سهام ، کارایی بازار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران
%A محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A مریم شاکری
%A عسل بخشیان
%J مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
%@ 2251-9165
%D 2016

[Download]