علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (28), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (109-117)

عنوان : ( ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال )

نویسندگان: محسن ایزدی , محمد حسین نوید فامیلی , زهرا مقصود ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از مواد پلیمری متخلخل با وارونگی فاز محلول پلیمری ایجاد می شوند. فرایند جدایی با تبادل حلال-ضدحلال نفوذی در مخلوط های دوتایی، سه تایی و چندتایی شروع می شود. در دهه اخیر، استفاده از گاز کربن دی اکسید ابربحرانی به عنوان ضدحلال به دلیل مزایایی مانند زیست سازگاری خوب، چگالی زیاد )مانند مایع( و نفوذ بسیار زیاد که نسبت به ضدحلال های مایع دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، از محلول پلیمر-دی متیل فرمامید و گاز کربن دی اکسید به عنوان ضدحلال برای ایجاد ساختار متخلخل پلی یورتان گرماسخت استفاده شده است. اثر زمان درنگ، دمای ریخت هگری و نسبت POL/CE )نسبت زنجیرافزا-پلی ال( بر مشخصه های شک لشناسی و ساختاری مانند اندازه و توزیع اندازه سلول ها، ضخامت لایه چگال و مقدار تخلخل بررسی شد. براساس نتایج، حداقل زمان درنگ مناسب برای دستیابی به ساختاری یک دست 120 min معین شد. دمای ریخت هگری نیز سازوکار جدایی فاز و لایه چگال را تحت تأثیر قرار داد. مشاهده شد، با تغییر دمای ریخته گری از 55°C به 35°C ، ضخامت لایه چگال از 77/6 μm به 43/1 μm تغییر کرد. با تغییر نسبت POL/CE خواص ترمودینامیکی و سینتیکی سامانه تحت تأثیر قرار گرفت. کاهش نسبت POL/CE باعث شد تا اندازه سلول ها کوچک تر و یکنواخ تتر شود و مقدار تخلخل افزایش یابد. با کاهش نسبت POL/CE از 2 به 25 / 0، میانگین اندازه سلول ها از 6/3 μm به 3 μm کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, وارونگی فاز, پلی یورتان گرماسخت, توزیع اندازه سلو لها و منافذ, هسته گذاری و رشد, جدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053722,
author = {محسن ایزدی and محمد حسین نوید فامیلی and مقصود, زهرا},
title = {ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2015},
volume = {28},
number = {2},
month = {June},
issn = {1016-3255},
pages = {109--117},
numpages = {8},
keywords = {وارونگی فاز،پلی یورتان گرماسخت،توزیع اندازه سلو لها و منافذ،هسته گذاری و رشد، جدایی اسپینودال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال
%A محسن ایزدی
%A محمد حسین نوید فامیلی
%A مقصود, زهرا
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2015

[Download]