طب توانبخشی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (41-52)

عنوان : ( بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب )

نویسندگان: فاطمه علیرضائی نقندر , حیدر صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف: از آنجا که سیگنال پیچیده الکترومایوگرافی (EMG) به وسیله سیستم عصبی کنترل می شود و به خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی عضله بستگی دارد، می تواند برای مطالعه هماهنگی و کنترل حرکت مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل ارتباط بین مقدار موج EMG و نیروی عضله، از این تکنیک برای مطالعه فعالیت عصبی - عضلانی در تکالیف پاسچرال، حرکات عملکردی و شرایط کاری و برنامه های آموزشی و درمانی استفاده شده است. با توجه به سمت گیری توجه محققان حوزه های فیزیوتراپی، توان بخشی و ورزش و سایر رشته های مرتبط با آناتومی، بیومکانیک و حرکت شناسی به اثرات حرکت در آب به ویژه بر عملکرد عضلات، استفاده از EMG سطحی در شنا و حرکات آبی جهت ثبت و عینی نمودن فعالیت عضلانی رو به رشد است. با عنایت به تفاوت ماهوی محیط آب و خشکی، استفاده از EMG در آب متفاوت از خشکی است. بنابراین شاهد مواجهه با چالش هایی در رابطه با عایق بندی و چسب زدن الکترودها و تجهیزات برای مدت نسبتا طولانی در این مطالعات هستیم. در این مقاله، مروری بر مطالعات مختلف، چالش های پیش روی ثبت EMG در آب و حرکات مختلفی که با استفاده از این تکنیک مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج این مطالعات انجام شده است. مواد و روش ها: جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیرPub Med, Scince Direct Mendely با جستجوی کلمات EMG، بیومکانیک، فعالیت عصبی - عضلانی، تمرین در آب انجام و بررسی نهایی بر روی بیش از 30 مقاله با ارتباط مستقیم انجام شد. نتیجه گیری: در این مطالعه، رویکردهای روش شناسی کمی سازی فعالیت عضله در آب و عوامل اثرگذار در حین حرکت در آب مطرح شد. بر اساس تحقیقات انجام شده، فعالیت عضلانی حین حرکت در آب تحت تاثیر جهت، سرعت و جریان آب قرار می گیرد. آب محیط منحصر به فردی را فراهم می کند که در آن نیروی جاذبه و بارگذاری روی مفاصل کاهش می یابد در حالی که خود آب مقاومتی نسبت به حرکت ایجاد می کند.

کلمات کلیدی

, EMG, بیومکانیک, فعالیت عصبی - عضلانی, تمرین در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053951,
author = {علیرضائی نقندر, فاطمه and حیدر صادقی},
title = {بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8401},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {EMG، بیومکانیک، فعالیت عصبی - عضلانی، تمرین در آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب
%A علیرضائی نقندر, فاطمه
%A حیدر صادقی
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2013

[Download]