تاریخ و فرهنگ, دوره (46), شماره (93), سال (2015-3) , صفحات (149-171)

عنوان : ( راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به خراسان )

نویسندگان: حمیدرضا ثنائی , علی غفرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیشابور در دورة اسلامی بر سر راه های ارتباطی شرق و غرب واقع بود و بخش عمده ای از اهمیت سیاسی و رونق اقتصادی خود را وامدار این جایگاه جغرافیایی خاص بود. هر کاروانی که قصد گذر از شرق به غرب یا بالعکس داشت، ناگزیر باید از این شهر می گذشت. در گذر از ایالات فارس و جبال به شرق ایران دو راه عمده به نیشابور می رسید؛ راه قهستان و راه قومس. مسیر کاروان امام رضا (ع) به سوی مرو از این دو طریق تنها از نیشابور می گذشته است. علیرغم شواهد و قراینی ناچیز و غیر قانع کننده دربارة عزیمت کاروان رضوی به نیشابور از طریق قومس، به نظر می رسد این کاروان راه فارس ـ قهستان را طی کرده است. نگارنده در پژوهش حاضر تلاش دارد پس از شرح مختصری ازموقعیت خاص جغرافیایی شهر نیشابور در دورة اسلامی، در وهلة نخست راه های ایالات واقع در غرب خراسان و به طور مشخص، ایالات جبال، فارس و گرگان به سوی نیشابور را نشان داده، آنگاه در پی پاسخ به این پرسش برآید که کدامیک از دو راه اصلی فارس و جبال به سوی نیشابور در حدود اواخر سدة 2ق و اوایل سدة 3ق پر رفت و آمدتر بوده است؟ ورود امام رضا (ع) به نیشابور در سال 200ق در همین محدودة زمانی جای می گیرد. بررسی حاضر تا حدودی ازرونق نسبی رفت و آمد در راه قهستان نسبت به راه قومس در این زمان حکایت دارد؛ رونق نسبی همان راهی که امام رضا (ع) از طریق آن به نیشابور وارد شد.

کلمات کلیدی

امام رضا (ع); نیشابور; شاهراه خراسان; ایالت قهستان; ایالت قومس; راه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054300,
author = {ثنائی, حمیدرضا and غفرانی, علی},
title = {راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به خراسان},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2015},
volume = {46},
number = {93},
month = {March},
issn = {2258-706x},
pages = {149--171},
numpages = {22},
keywords = {امام رضا (ع); نیشابور; شاهراه خراسان; ایالت قهستان; ایالت قومس; راه های ارتباطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به خراسان
%A ثنائی, حمیدرضا
%A غفرانی, علی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2015

[Download]