تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (6), شماره (19), سال (2015-9) , صفحات (121-136)

عنوان : ( فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب فتوح خراسان، اثر ابوالحسن مدائنی (225 135 ق) از کهن ترین آثاری است که درباره تاریخ خراسان تألیف شده است. اگرچه از این کتاب نیز همانند دیگر آثار مدائنی و بسیاری از مورخان سده های نخستین هجری نسخه ای به دست ما نرسیده است، به نظر می رسد چنین کتابی نباید از سوی مورخان دوره های بعد نادیده گرفته شده باشد و احتمالاً اجزایی از آن در آثار این نویسندگان نقل شده و محفوظ مانده است. نویسنده براساس این فرض، با پژوهشی کتابخانه ای به جستجویی گسترده در منابع تاریخی پرداخته و بخش های بسیاری از این کتاب را در لابه لای سطور و صفحات این آثار، به خصوص تاریخ الامم و الملوک طبری، مشاهده و استخراج نموده است. این مستخرجات در قالب 160 خبر مستقل تدوین شد. با تحلیل محتوای این اخبار، اطلاعات بسیاری درخصوص راویان مدائنی در این اثر، آغاز و انجام کتاب، محتوا و ویژگی ها و نیز امتیازات آن به دست می آید.

کلمات کلیدی

, طبری , مدائنی, کتاب فتوح خراسان, تاریخ الامم و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054356,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {19},
month = {September},
issn = {2252-0538},
pages = {121--136},
numpages = {15},
keywords = {طبری ; مدائنی; کتاب فتوح خراسان; تاریخ الامم و الملوک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2015

[Download]