سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-15

عنوان : ( بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , محمود لاری دشت بیاض , مرضیه هدایتی پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود. برای آزمون این روابط تعداد 121 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاای 1131 تاا 1132 بررسای و باا دادهها تجزیهوتحلیل شد. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه روش مجزا طریق)درآماد Eviews استفاده از نرمافزار احتیاطی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی سرمایهدرگردش( و یک روش ترکیبی آنها استفاده شد. نتایج نشان میدهد اساتفاده از بدهی کوتاهمدت )بلندمدت( بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری تأثیر کمتر )بیشتر( دارد ولی از لحاظ آماری بیمعناست.

کلمات کلیدی

, سررسید بدهی, کارایی سرمایهگذاری, کیفیت گزارشگری مالی, بیش سرمایهگذاری, کم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054555,
author = {نصیرزاده, فرزانه and لاری دشت بیاض, محمود and هدایتی پور, مرضیه},
title = {بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سررسید بدهی، کارایی سرمایهگذاری، کیفیت گزارشگری مالی، بیش سرمایهگذاری، کم سرمایهگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
%A نصیرزاده, فرزانه
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A هدایتی پور, مرضیه
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]