طب توانبخشی, دوره (4), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (148-155)

عنوان : ( بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی )

نویسندگان: ابوالفضل میرزاده مقدم , سیدمجتبی سلطاندوست ناری , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و اهداف یکی از شایع ترین ناهنجاری ­های اندام تحتانی زانوی پرانتزی (ژنوواروم) می باشد، که اختلال در راستای طبیعی ساق پا محسوب می شود. از آنجائیکه کنترل پاسچرمی­تواند تحت تاثیر ناهنجاری­های زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری از راه ایجاد چرخش داخلی و خارجی درمفاصل مچ پا و پا گردد، در این تحقیق تعادل و سینماتیک راه رفتن بیماران دارای زانوی پرانتزی بررسی شد. مواد و روش ها تعداد 15 نفر مرد دارای زانوی پرانتزی، با میانگین سن0/94 ±20/2، 3/27 ± 64، قد 4/59 ± 174، و تعداد 15 نفر مرد نیز بی ناهنجاری زانو، با میانگین سن 0/88 ± 19/93، وزن 4/2 ± 69/8، و قد 4/2 ± 174 انتخاب شدند. برای اندازه­گیری سینماتیک راه رفتن از دستگاه آنالیز حرکت و برای محاسبه تعادل افراد از دستگاه صفحه نیرو استفاده شد. یافته ها هیچ تفاوت معنی داری در شاخص تعادل قدامی خلفی دیده نشد، اما در شاخص تعادل داخلی خارجی گروه مبتلا نوسان بیشتر داشت(0/05≥ p).سینماتیک راه رفتن بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری با توجه به نتایج این تحقیق بنظر می رسد که افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی در فعالیت های روزمره و به ویژه فعالیت های ورزشی که نیاز به حفظ تعادل برروی یک پا دارد دچار مشکل خواهند شد و ممکن است در معرض افتادن و بروز آسیب قرار گیرند.

کلمات کلیدی

تعادل ایستا؛ زانوی پرانتزی؛ سینماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054875,
author = {میرزاده مقدم, ابوالفضل and سلطاندوست ناری, سیدمجتبی and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-8401},
pages = {148--155},
numpages = {7},
keywords = {تعادل ایستا؛ زانوی پرانتزی؛ سینماتیک مفاصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی
%A میرزاده مقدم, ابوالفضل
%A سلطاندوست ناری, سیدمجتبی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2016

[Download]