دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (17), سال (2016-4) , صفحات (135-145)

عنوان : ( بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص )

نویسندگان: مهدی صالحی , محسن صحت , مجتبی مقدس نوقابی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرصت های سرمایه گذاری (IOS) شامل فرصت های ویژه شرکت است که خاص مشتری بوده و همچنین فرصت هایی که قابل تعمیم به صنعت مورد نظر مشتری است و قابل دسترسی برای همه شرکتها می باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص، با توجه به چارچوب ارائه شده توسط کاهان و همکاران (2012) می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1386 تا 1391 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که IOS ویژه شرکت نقش متمایزی در قیمت گذاری خدمات حسابرسی دارد و هنگامی که حسابرسی برای حسابرسی پر ریسک حق الزحمه بیشتری را درخواست میکند این حق الزحمه افزایش می یابد. علاوه بر این در مواردی که مشتری هایی که دارای IOS متمایز از سایر شرکت های دیگر می باشند، حسابرس متخصص صنعت توانایی کمتری در تعیین حق الزحمه حسابرسی دارد.

کلمات کلیدی

, حق الزحمه حسابرسی, فرصت های سرمایه گذاری, تخصص صنعت حسابرس, قیمت گذاری خدمات حسابرسی, سهم بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054907,
author = {صالحی, مهدی and محسن صحت and مقدس نوقابی, مجتبی},
title = {بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {April},
issn = {2322-5785},
pages = {135--145},
numpages = {10},
keywords = {حق الزحمه حسابرسی، فرصت های سرمایه گذاری، تخصص صنعت حسابرس، قیمت گذاری خدمات حسابرسی، سهم بازار حسابرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص
%A صالحی, مهدی
%A محسن صحت
%A مقدس نوقابی, مجتبی
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2016

[Download]