پژوهش های گیاهی, دوره (28), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (243-256)

عنوان : ( ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.) )

نویسندگان: آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جنسهای متنوع و بزرگ تیره کاسنی است. برخی گونه های این جنس با وجود دارا بودن خاصیت (Artemisia) گیاه درمنه دگرآسیبی، شرایط مناسبی برای استقرار سایر گیاهان مرتعی در زیر اشکوب خود ایجاد میکنند. به این ترتیب بررسی چگونگی بر گونه های زیر اشکوب خود مانند ،(Artemisia korassanica Krasch.) تاثیر آللوپاتی گیاهان پرستار نظیر درمنه خراسانی ضروری به نظر می رسد. به این منظور، نمونه های اندام هوایی و (Bromus kopetdaghensis Drobov.) بروموس کپه داغی ریشه درمنه در چهار مرحله مختلف رشد و نموی از مراتع بهارکیش در شهرستان قوچان جمع آوری شدند. سپس تاثیر عصاره اندام هوایی و ریشه این گیاه بر وزن خشک، مقدار کلروفیل و میزان قندهای محلول در برگ و ریشه گیاهچه- (W/V) % آبی 3 های بروموس در شرایط آزمایشگاه بررسی گردید و همچنین مقدار ترکیبات فنلی گیاه درمنه در مراحل مختلف رشد و نمو سنجش شد. نتایج نشان دادند که عصاره اندام هوایی درمنه نسبت به عصاره ریشه با شدت بیشتری موجب کاهش رشد وزن خشک برگ و ریشه و مقدار کلروفیل برگیاه چه های بروموس شد ولی محتوای قندهای محلول به افزایش تنش آللوپاتی زیاد شد. محتوای ترکیبات فنلی کل موجود در عصاره اندام هوایی و اثر بازدارنده آن ضمن عبور از مرحله رویشی، گل دهی و بذردهی به طرز معنی داری کاهش یافت. درنتیجه، توصیه میشود که کشت سایر گیاهان علفی مرتعی در زیر اشکوب درمنه در مهرماه که گیاه در مرحله بذردهی است و کمترین تاثیر بازدارندگی را دارد، انجام شود.

کلمات کلیدی

, درمنه خراسانی, بروموس کپه داغی, ترکیبات فنلی, کلروفیل, قندهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055020,
author = {بهداد, آسیه and ابریشم چی, پروانه and فرزام, محمد},
title = {ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.)},
journal = {پژوهش های گیاهی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2592},
pages = {243--256},
numpages = {13},
keywords = {درمنه خراسانی، بروموس کپه داغی، ترکیبات فنلی، کلروفیل، قندهای محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.)
%A بهداد, آسیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرزام, محمد
%J پژوهش های گیاهی
%@ 2383-2592
%D 2015

[Download]