پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (7), شماره (28), سال (2016-3) , صفحات (57-74)

عنوان : ( رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سه متغیر، نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام پرداخته می شود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت صنعت بیمه، بانک، زراعت، فرآوردههای نفت، منسوجات، موادشیمیایی، دارویی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از توابع مفصل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میزان وابستگی بین کیفیت حسابرسی و نسبت نقدینگی و ضریب سهام بسیار اندک اما بین کیفیت پایین حسابرسی و بازده سرمایه در گردش رابطه ای مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, بازده سرمایه, ضریب سهام, توابع مفصل, کیفیت حسابرسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055334,
author = {صالحی, مهدی and سمانه زمانی مقدم},
title = {رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {2383-0379},
pages = {57--74},
numpages = {17},
keywords = {بازده سرمایه، ضریب سهام، توابع مفصل، کیفیت حسابرسی، نقدینگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام
%A صالحی, مهدی
%A سمانه زمانی مقدم
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2016

[Download]