مطالعات حسابداری و حسابرسی, دوره (15), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (2-16)

عنوان : ( مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی )

نویسندگان: سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , فاطمه شرف دوست ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، دو سوال مطرح می شود: 1. آیا بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2.آیا هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است؟. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 شرکت خانوادگی و 30 شرکت غیرخانوادگی است و دوره ی مطالعه، سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت " هزینه های عملیاتی به فروش سالانه" با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت " گردش دارایی ها" با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه ی معناداری وجود دارد. در حالیکه بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت " هزینه های عملیاتی به فروش سالانه" و همچنین نسبت " گردش دارایی ها" در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, شرکت های خانوادگی, شرکت های غیرخانوادگی, هزینه نمایندگی, نسبت هزینه های عملیاتی به فروش, نسب گردش دارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055335,
author = {سید محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and فاطمه شرف دوست},
title = {مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی},
journal = {مطالعات حسابداری و حسابرسی},
year = {2016},
volume = {15},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0864},
pages = {2--16},
numpages = {14},
keywords = {شرکت های خانوادگی، شرکت های غیرخانوادگی، هزینه نمایندگی، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسب گردش دارایی ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی
%A سید محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A فاطمه شرف دوست
%J مطالعات حسابداری و حسابرسی
%@ 2252-0864
%D 2016

[Download]