فیزیولوژی ورزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2016-2) , صفحات (45-58)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: ناهید بیژه , زهرا سرلک , سمانه فراحتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن بود. جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی را زنان 30-20 ساله با شاخص توده بدنی بیشتر از kg/m2 25، تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری قابل دسترس و هدفدار انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و تجربی (11 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی سه جلسه در هر هفته برنامه تمرین هوازی با شدت %75-55 حداکثر ضربان قلب را به مدت 8 هفته تجربه نمودند. کلیه اندازه‌گیری ها در هر دو گروه در پیش و پس آزمون انجام و از طریق آزمون تی مستقل تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد درصدچربی بدن، شاخص توده بدن، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین پرچگال و کم چگال در نتیجه هشت هفته تمرین هوازی تغییر معنی‌داری نداشتند (P>0.05)، در حالی که کاهش معنی‌داری در آپولیپوپروتئین B(P<0.05) و افزایش معنی‌دار در آپولیپوپروتئین A-1(P<0.05) مشاهده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که تمرین هوازی علی رغم عدم کاهش معنی‌دار در بسیاری از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی عروقی، سبب بهبود معنی‌دار در مراحل کلیدی روند انتقال معکوس کلسترول می‌شود و این تغییرات اثر مثبتی در پیشگیری از تصلب شرایین و بروز بیماری‌های قلبی عروقی دارند. این یافته نشان داد که متغیرهای apoB و apoA-1در نتیجه تمرین ورزشی نسبت به LDLو HDL بیشتر دستخوش تغییر قرار گرفته و تأثیرات تمرین را به نحو شایسته‌تری نشان دادند.

کلمات کلیدی

, اضافه وزن, تمرین هوازی, آپولیپوپروتئین A-1 و B , نیمرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055383,
author = {بیژه, ناهید and سرلک, زهرا and فراحتی, سمانه},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {28},
month = {February},
issn = {2322-164x},
pages = {45--58},
numpages = {13},
keywords = {اضافه وزن، تمرین هوازی، آپولیپوپروتئین A-1 و B ، نیمرخ لیپیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن
%A بیژه, ناهید
%A سرلک, زهرا
%A فراحتی, سمانه
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164x
%D 2016

[Download]