پژوهش های علوم دامی, دوره (25), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (129-139)

عنوان : ( اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم )

نویسندگان: سروش صفا , غلامعلی مقدم , عبدالمنصور طهماسبی , امیر مختار پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: کاربرد سیستم های خنک کننده در فصول گرم سال می تواند موجب بهبود عملکرد سیستم آنتی اکسیدانی خون شود. هدف: این آزمایش به منظور بررسی مزایای کاربرد سیستم های خنک کننده در فصول گرم سال بر روی وضعیت ایمنی و آنتی اکسیدانی و همچنین شمار سلولهای خونی گاوهای شیری در اوایل شیردهی انجام رأس گاو شیری نژاد هلشتاین با توجه به میزان تولید و شکم زایش پس از زایمان به طور 46 پذیرفت. روش کار: تعداد گاوهایی بوده 2 شامل گاوهای تحت تنش گرمایی و گروه 1 تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی قرار گرفتند: گروه 0 ( ساعت در روز توسط مه پاش و فن خنک می شدند . نتایج: تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن 8 که به مدت 01/0>P) ، 0 ( ) و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز P>0/01( مالوندیآلدهید )، سوپر اُکسید دیسموتاز P>0/ 01 بیشتر از گروه دوم بود. در حالی که مقادیر 1 ) در گاوهای گروه P>0/05( ) و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی P>0/01( ) و P>0/01( A ایمنوگلوبولین های G(0 0 ) و فاکتور نکروز تومور آلفا ( P>0/01( 1- )، اینترلوکینP>0/ 01 ) در P>0/ 01 ،)P>0/01 بود. همچنین فاکتورهای هماتولوژیکی شامل شمار گلبولهای سفید ( 1 بیشتر از گروه 2گاوهای گروه ) و درصد هماتوکریت خون P>0/05)، هموگلوبین (P>0/01 )، گلبولهای قرمز ( P>0/05 )، مونوسیت ها ( P>0/05 لنفوسیت ها ( ) در گاوهای گروه دوم بهتر از گروه اول بود. نتیجه گیری نهایی: استفاده از سیستم های خنک کننده منجر به P>0/001( بهبود وضعیت اکسیداتیو، ایمنی و پروفایل هماتولوژیکی در گاوهای شیری تازه زای هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم می گردد.

کلمات کلیدی

, تنش اکسیداتیو, وضعیت ایمنی, پروفایل هماتولوژیکی, تنش گرمایی, گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055534,
author = {سروش صفا and غلامعلی مقدم and طهماسبی, عبدالمنصور and امیر مختار پور},
title = {اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2016},
volume = {25},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5125},
pages = {129--139},
numpages = {10},
keywords = {تنش اکسیداتیو، وضعیت ایمنی، پروفایل هماتولوژیکی، تنش گرمایی، گاو هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم
%A سروش صفا
%A غلامعلی مقدم
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A امیر مختار پور
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2016

[Download]