پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (8), شماره (31), سال (2016-10) , صفحات (111-125)

عنوان : ( رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی )

نویسندگان: بهزاد کاردان , مهدی صالحی , حسین کلاته ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق رابطه بین اظهارنظر حسابرس و ریسک مالی با مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برآورد شده است. در رابطه با نوع اظهارنظر حسابرس، گزارش حسابرس به دو دسته مقبول (تعدیل نشده) و مشروط (تعدیل شده) تقسیم شده است. از متغیرهای ریسک مالی، اهرم مالی و نوسانات سود در این پژوهش استفاده شده است. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری بر اساس نوع صنعت از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی ساده یک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 با به کارگیری اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385- 1392 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این بود که نوع اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه مستقیم دارد یعنی اینکه حسابرسی مستقل موجب کاهش استفاده مدیریت از اقلام تعهدی اختیاری می شود. اهرم مالی و اظهارنظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس داشت، یعنی با افزایش اهرم مالی اقلام تعهدی اختیاری کمتری استفاده شده و اظهار نظر حسابرس به سمت مقبول سوق پیدا می کند. نوسانات سود و اظهار نظر حسابرس با اقلام تعهدی اختیاری رابطه نداشت.

کلمات کلیدی

, اظهار نظر حسابرس, اقلام تعهدی اختیاری, اهرم مالی, مدیریت سود, نوسانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055618,
author = {کاردان, بهزاد and صالحی, مهدی and حسین کلاته},
title = {رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {31},
month = {October},
issn = {2383-0379},
pages = {111--125},
numpages = {14},
keywords = {اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، مدیریت سود، نوسانات سود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی
%A کاردان, بهزاد
%A صالحی, مهدی
%A حسین کلاته
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2016

[Download]