مطالعات طب ورزشی, دوره (7), شماره (17), سال (2015-8) , صفحات (99-110)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی )

نویسندگان: سیده فهیمه عابدیان , ناهید خوشرفتاریزدی , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

التهاب غلاف کف پایی رایج ترین علت درد پاشنه می باشد که روشهای درمانی مختلفی برای آن ذکر شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر 8 هفته تمرین در آب بر بیماران مبتلا به التهاب غلاف کف پایی می باشد. 45 بیمار مبتلا به التهاب غلاف کف پایی بکار گرفته شدند. شرکت کنندگان در 2 گروه تمرین (30=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. برنامه تمرینی 8 هفته تمرین پیشرونده در آب (هفته ای 3جلسه، میانگین 53 دقیقه) شامل کشش غلاف کف پایی و عضلات خلف ساق، و تقویت عضلات داخلی پا بود. متغیر مورد سنجش میزان درد صبحگاهی بود که در هر 2 گروه اندازه گیری شد. تحلیل آماری داده ها در پایان 8 هفته نشانگر تفاوت معنادار درد صبحگاهی در گروه تجربی و نیز در مقایسه با گروه کنترل بود. بنابراین 8 هفته تمرین در آب موجب کاهش درد صبحگاهی مبتلایان به التهاب غلاف کف پایی می شود.

کلمات کلیدی

غلاف کف پایی؛ خار پاشنه؛ تمرین در آب؛ پا؛ درد زیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055620,
author = {عابدیان, سیده فهیمه and خوشرفتاریزدی, ناهید and معظمی, مهتاب},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی},
journal = {مطالعات طب ورزشی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {17},
month = {August},
issn = {2322-1658},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {غلاف کف پایی؛ خار پاشنه؛ تمرین در آب؛ پا؛ درد زیر پاشنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی
%A عابدیان, سیده فهیمه
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A معظمی, مهتاب
%J مطالعات طب ورزشی
%@ 2322-1658
%D 2015

[Download]