رفتار حرکتی, سال (2016-4)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند )

نویسندگان: فاطمه حسین زاده اصل , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. 40 نفر از زنان سالمند با دامنه سنی 60 تا 75 سال در این پژوهش شرکت نمودند که به‌طور تصادفی به سه گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. تمام گروه‌ها به مدت 15 جلسه و 5 روز در هفته بر اساس پروتکل‌های تعیین‌شده تمرین کردند. تعادل پویای آزمودنی‌ها قبل و بعد از دوره تمرینی، با استفاده از مقیاس تعادل برگ ارزیابی گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد تمرینات ذهنی، خودگویی و ترکیبی (ذهنی-خودگویی) بر تعادل تأثیرگذار است (0/05> P) ؛ اما بین عملکرد تعادلی گروه‌های تمرینی ذهنی، خودگویی و ترکیبی تفاوت معناداری وجود نداشت (P >0/05) . بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، کاربرد تمرینات ذهنی، خودگویی و ترکیبی ممکن است از طریق افزایش عملکردهای عصبی - شناختی در بهبود عملکرد تعادلی تأثیرگذار باشد زیرا افت عملکردهای عصبی - شناختی مرتبط باسن در زمین خوردن افراد سالمند نقش دارد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: تعادل, زنان سالمند, مداخلات شناختی-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055691,
author = {حسین زاده اصل, فاطمه and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی},
title = {مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2016},
month = {April},
issn = {2322-1631},
keywords = {واژگان کلیدی: تعادل، زنان سالمند، مداخلات شناختی- حرکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند
%A حسین زاده اصل, فاطمه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2016

[Download]