دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (199-205)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی )

نویسندگان: فهیمه سادات جمالی , مهتاب معظمی , ناهید بیژه , هومن کامرانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایعترین دلایلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می کند، احساس درد است. با توجه به تأثیر بتاـاندورفین در کاهش درد، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخصهای درد متعاقب هشت هفته تمرین هوازی می باشد. مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع کارآزمائی بالینی است. نمونه شامل 22 آزمودنی دختر دارای دیسمنوره متوسط تا شدید میباشد که به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10نفر) و تمرین ورزشی (10نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل فعالیت ایروبیک با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت 24 جلسه تمرینی (سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه) بود. قبل و بعد از مداخله تمرینی سطح سرمی بتاـاندورفین اندازه گیری شد. از آزمون تی-استودنت همبسته و مستقل برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی بتاـاندورفین و از آزمون همبستگی پیرسون جهت برآورد رابطه متغیرهای تحقیق استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که مداخله تمرین ورزشی باعث افزایش معنی دار سطح سرمی بتاـاندورفین شد. همچنین بین سطح سرمی بتاـاندورفین با شاخصهای شدت و ادراک درد رابطه منفی معنی¬داری وجود دارد اما رابطه معنی¬داری با مدت درد مشاهده نشد. نتیجه گیری: به طور کلی، به نظر می رسد که افزایش سطوح بتاـاندورفین که در پی انجام تمرینات ورزشی ایجاد گردیده در بیدردی و کاهش شاخصهای درد ناشی از دیسمنوره نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, بتاـاندورفین, درد قاعدگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055807,
author = {جمالی, فهیمه سادات and معظمی, مهتاب and بیژه, ناهید and هومن کامرانیان},
title = {بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2015},
volume = {22},
number = {2},
month = {July},
issn = {1606-7487},
pages = {199--205},
numpages = {6},
keywords = {بتاـاندورفین، درد قاعدگی، دیسمنوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی
%A جمالی, فهیمه سادات
%A معظمی, مهتاب
%A بیژه, ناهید
%A هومن کامرانیان
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2015

[Download]