مدیریت و توسعه ورزش, دوره (3), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (136-151)

عنوان : ( تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان )

نویسندگان: فریده هادوی , مهدی طالب پور , ابوالفضل فراهانی , اعظم نخعی نیازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارافرینی سازمانی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و ‏جوانان‎ ‎‏ کشور ‏ بر اساس هوش هیجانی و هوش فرهنگی انجام ‏گرفت. روش شناسی: پژوهش حاضر از از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها جزو طرح های همبستگی است. تعداد273نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها سه ‏ پرسشنامه ‏ هوش فرهنگی آنگ، ‏هوش هیجانی شرینگ و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل را تکمیل نمودند که پایایی آنها به ترتیب‏78/0‏،‏87/0‏ ‏و ‏82/0‏تعیین شد.‏برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام) استفاده شد. یافته ها: ‏نتایج تحقیق نشان داد بین کارآفرینی سازمانی ‏ و هوش هیجانی ‏(30/0 ‏r=‎‏) و هوش فرهنگی‏(29/0‎‏ ‏r=) ‏ رابطه مثبتی وجود دارد . نتایج‎ ‎‏ حاصل‎ ‎از‎ ‎تحلیل‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام‎ ‎به‎ ‎گام نیز‎ ‎‏ بیانگر این است‎ ‎که تمام ابعاد هوش فرهنگی( ابعاد شناختی‏(21/0- =‏ß‏)، ‏، فراشناختی‏(17/0=‏‎ ß‏)، ‏انگیزش ‏(20/0=‏‎ ß‏)، و رفتاری‏(18/0=‏‎ ß‏))، پیش بین های مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هستند، درحالی که فقط دو بعد از هوش هیجانی‏( ‏خودآگاهی‏(193/0 ß=)، (خود مدیریتی‏(‏19/0 ‏=‏ß‏)،) می توانند کارآفرینی سازمانی را پیش بینی کنند.‏ نتیجه گیری: هوش هیجانی و فرهنگی تاحدودی می تواند ‏ کارآفرینی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش، ‏می توانند با کاربرد این دو نوع مهم از هوش، میزان کارآفرینی سازمانی را مقداری افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, هوش‎ ‎هیجانی, هوش فرهنگی, ‎ ‎کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055890,
author = {فریده هادوی and طالب پور, مهدی and ابوالفضل فراهانی and اعظم نخعی نیازی},
title = {تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان},
journal = {مدیریت و توسعه ورزش},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-4800},
pages = {136--151},
numpages = {15},
keywords = {هوش‎ ‎هیجانی، هوش فرهنگی،‎ ‎کارآفرینی سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان
%A فریده هادوی
%A طالب پور, مهدی
%A ابوالفضل فراهانی
%A اعظم نخعی نیازی
%J مدیریت و توسعه ورزش
%@ 2322-4800
%D 2016

[Download]