پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-10) , صفحات (103-116)

عنوان : ( مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: فریده هادوی , مهدی طالب پور , ابوالفضل فراهانی , اعظم نخعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی و ابعاد آن با ‏کارآفرینی سازمانی انجام گرفت بدین ‏‏منظور ‏تعداد273‏‎ ‎نفر از مدیران و ‏کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه ‏انتخاب شدند. آزمودنی ‏‏ها ‏دو پرسشنامه هوش ‏سازمانی آلبرخت و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل ‏را تکمیل نمودند. ‏یافته‎ ‎های ‏حاصل‎ ‎ازتحلیل همبستگی‎ ‎نشان‎ ‎داد‎ ‎که‎ ‎بین ‏‏هوش سازمانی و ‏مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی ارتباط ‏معنی دار ‏‏وجود دارد. هم‎ ‎چنین‎ ‎از‎ ‎میان هفت ‏‎ ‎بعد‎ ‎هوش سازمانی ‏شدت‎ روابط‎ ‎میان‎ ‎‎فشارعملکردی با ‏کارآفرینی سازمانی در‎ ‎بالاترین‎ ‎میزان(‏0/704‏‎ ‎r=‎‏)می‎ ‎باشد‎.‎‏ ‏و ‏بعد از آن نیز کاربرد دانش ‏‏(‏0/691‏‎ r=‎‏) ، ‏روحیه (‏0/686‏‎ r=‎‏)، اتحاد ‏وتوافق (‏684‏‎ r=0/‎‏)، چشم ‏اندازاستراتژیک ‏(‏‏628‏‏‎ r=0/‎‏)، سرنوشت مشترک ‏‏(‏‏623‏‏‎ ‎‎r=0/‎‏)، میل به تغییر ‏‏(‏‏592‏‏‎ r=0/‎‏)،‏به ترتیب بیشترین ‏ارتباط را با ‏کارآفرینی سازمانی دارند ‏ نتایج‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎‎تحلیل‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام‎ ‎به‎ ‎‎گام‎‏ نیز ‏‏بیانگر این است‎ ‎که‎ ‎‏ سه متغیر چشم انداز‎ ‎استراتژیک (208‏‎=0/‎‏‎β‏)، اتحاد ‏و ‏توافق‎ ‎‎‏(0/289‏β=‎‏) ‏‎و فشار‎ ‎عملکردی‏(34‏β=0/‎‏)‏‎ ‎، پیش بین های مناسبی برای ‏کارآفرینی ‏سازمانی هستند.‏ بررسی ارتباط‎ ‎بین ویژگی های دموگرافیک و‎ ‎هوش‎ ‎سازمانی و‎ ‎‎کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد‎ ‎بین سابقه ‏‏خدمت با ‏کارآفرینی سازمانی و ‏هوش سازمانی بر خلاف‎ ‎سن و سطح تحصیلات ‏ارتباط معناداری وجود ‏‏ندارد.‏

کلمات کلیدی

, هوش سازمانی, ابعاد هوش سازمانی, ‎کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055891,
author = {فریده هادوی and طالب پور, مهدی and ابوالفضل فراهانی and اعظم نخعی},
title = {مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-5551},
pages = {103--116},
numpages = {13},
keywords = {هوش سازمانی، ابعاد هوش سازمانی، ‎کارآفرینی سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران
%A فریده هادوی
%A طالب پور, مهدی
%A ابوالفضل فراهانی
%A اعظم نخعی
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2015

[Download]