چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: سمیه محرابی نیا , مهدی صالحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نسبت روز های بازدهی صفر به عنوان یکی از معیارهای عدم نقدشوندگی با میزان افشاء اطلاعات وهمچنین بررسی رابطه میزان افشاء اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای سازوکار راهبری شرکتی با میزان عملکرد شرکت ها در کنار عوامل کنترلی از جمله نوع صنعت ، جریان نقدی عملیاتی، سن و رشد شرکت ،بازده تجمعی و زیان ده وسوده بودن شرکت میباشد. اطلاعات نمونه مورد مطالعه 163 شرکت برای دوره ای شش ساله (1387-1392) از منابع صورت های مالی حسابرسی شده و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. جهت تحلیل داده ها وآزمون فرضیه از مدل اقتصادسنجی ایویوز با داده های تلفیقی ، به منظور بررسی نوع داده ها از آزمون اف لیمر، چاو و بروش-پاگان، جهت بررسی مدل از آزمون هاسمن و در نهایت فرضیه های زیربنایی رگرسیون ها به وسیله آزمون جاکو-برا، وایت و هادری آزمون شد. نتایج حاصل از فرضیه هادر سطح خطای پنج درصد بیانگر رابطه ی منفی و معنادار متغییر بازدهی صفرسهام با میزان افشاء اطلاعات وهمچنین بیانگر رابطه مثبت معناداربین متغییر میزان افشاء اطلاعات با عملکرد شرکت می باشد.

کلمات کلیدی

, بازدهی صفر, شفافیت اطلاعات ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057076,
author = {سمیه محرابی نیا and صالحی, مهدی},
title = {بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بازدهی صفر، شفافیت اطلاعات ، کیوتوبین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A سمیه محرابی نیا
%A صالحی, مهدی
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری
%D 2016

[Download]