چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25

عنوان : ( کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: جواد اورادی , مهدی صالحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات با تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت¬های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. افشای اطلاعات با کیفیت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و باعث می¬شود تا اطلاعات صورت¬های مالی از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار باشند. از طرفی، جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی بازار و افشای اطلاعات باکیفیت، صورتهای مالی حسابرسی شده باید به¬موقع ارائه گردند. در این پژوهش از امتیازهای کیفیت افشای اطلاعات که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می¬شود، استفاده گردید. داده¬های پژوهش با استفاده از نمونه¬ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1389 تا 1393 به روش داده¬های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات، با استفاده از نرم افزار EViews9 مورد تجزیه و تحیل قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش ارتباط منفی و معناداری را میان کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی نشان داد.

کلمات کلیدی

, کیفیت افشای اطلاعات, تأخیر گزارش حسابرسی, تئوری نمایندگی, بورس اوراق بهادار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057077,
author = {اورادی, جواد and صالحی, مهدی},
title = {کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کیفیت افشای اطلاعات، تأخیر گزارش حسابرسی، تئوری نمایندگی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
%A اورادی, جواد
%A صالحی, مهدی
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری
%D 2016

[Download]