دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-8) , صفحات (15-27)

عنوان : ( اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP )

نویسندگان: مهدی صالحی , زین العابدین فلاح گنجه ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک، شناخت و برداشت کاربران، مهارت ها و شایستگی حسابرسان، اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیر گذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمن ها و مراجع حرفه ای به رسمیت شناخته شده است. در این پژوهش، هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده است و عوامل کیفیت حسابرسی را در 8 گروه طبقه بندی کردیم. نتایج آزمون های آماری نشان داد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارش حسابرسی استانداردهای حسابرسی می باشد و اولویت اول کیفیت حسابداری، مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابرسی در ایران، سازمان حسابرسی می باشد. با توجه به نتایج حاصل شده اولویت دوم نظارت وکنترل بر حسابرسی و اولویت سوم قوانین حاکم برحرفه حسابداری وحسابرسی می باشد. از این پژوهش می توان اینگونه استنباط نمود که بخش عمده ای از کیفیت گزارش حسابرسی به دوش سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی ایران می باشد لذا این سازمانها می تواند با انجام ساز و کارهای مناسب و تدوین استانداردهای حسابرسی با کیفیت بالا و وضع قوانین مناسب نقش موثری در افزایش کیفیت گزارش حسابرسی داشته باشد.

کلمات کلیدی

کیفیت گزارش حسابرسی؛ سلسه مراتبی فازی؛ استاندارد حسابرسی؛ قوانین و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057085,
author = {صالحی, مهدی and زین العابدین فلاح گنجه},
title = {اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {18},
month = {August},
issn = {2322-5785},
pages = {15--27},
numpages = {12},
keywords = {کیفیت گزارش حسابرسی؛ سلسه مراتبی فازی؛ استاندارد حسابرسی؛ قوانین و مقررات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP
%A صالحی, مهدی
%A زین العابدین فلاح گنجه
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2016

[Download]