سومین کنفرانس بین الملیی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , مریم کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: این پژوهش به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری در گزارشهای مالی می پردازد. برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک از مدل ((CAPM و برای اندازه گیری محافظه‌کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. این پژوهش در برگیرنده 111 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی1392 می‌باشد که با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی درنهایت این نتیجه حاصل شد بین ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری ارتباط معنادار منفی وجود ندارد وهمچنین در گام بعدی به این نتیجه رسیدیم که بین ریسک سیستماتیک و افشاء به‌موقع اخبار بد ارتباط معنادار منفی و بین ریسک سیستماتیک و افشاء به‌ موقع اخبار خوب ارتباط معنادارمثبت وجود ندارد. لذا اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه‌کاری از تعویق افتادن افشاء اخبار بد و از تسریع در افشاء اخبار خوب نمی‌‌باشد.

کلمات کلیدی

, : تئوری نمایندگی, ریسک سیستماتیک, محافظه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057180,
author = {نصیرزاده, فرزانه and صالحی, مهدی and کاهانی, مریم},
title = {بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین الملیی مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {: تئوری نمایندگی،ریسک سیستماتیک،محافظه کاری مشروط},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A صالحی, مهدی
%A کاهانی, مریم
%J سومین کنفرانس بین الملیی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]