زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (18), شماره (183), سال (2016-3) , صفحات (20-31)

عنوان : ( تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار )

نویسندگان: سمانه حداد مهر جردی , مهتاب معظمی , فاطمه تارا ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کمردرد در طول بارداری وضعیتی معمول است که اغلب به عنوان مشکلی غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میشود. یکی از روش های کاهش آن و افزایش قدرت و انعطاف بدنی، تمرینات ورزشی است. تمرینات فیزیوبال نیز یکی از تمرینات ورزشی است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب فیزیوبال بر کمردرد، لوردوز و عملکرد )قدرت و انعطافپذیری( ناحیه کمری، خاجی زنان باردار انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه شبه تجربی و از حیث هدف کاربردی است که در سال 1394 بر روی 11 زن 21 سال و دارای درجات مشخصی از کمردرد که به درمانگاه زنان - 5 حاملگی( با دامنه سنی 35 - باردار سالم )ماه 1 واقع در بیمارستان امالبنین )س( شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. متغیرهای مورد بررسی شامل کمردرد، لوردوز، قدرت عضلات کمری و انعطاف جانبی بود. تمرینات فیزیوبال به مدت 21 جلسه، 3 روز در هفته و هر جلسه 5 دقیقه گرم کردن در ابتدا بود و بعد از آن به هر کدام از - 31-45 دقیقه به طول انجامید که شامل 11 شرکت کنندگان یک توپ اختصاص داده شد و دستورالعمل فیزیوبال مورد نظر انجام شد. شدت تمرینات بر اساس اصل اضافه بار و بر اساس تواناییهای فردی زنان باردار افزایش یافت. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار نسخه 19 ( و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، لون، تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و آزمون ( SPSS آماری 1 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 15 p تحلیل کواریانس انجام شد. میزان ،)p=1/ یافتهها: بر اساس یافته های تحقیق تمرینات فیزیوبال باعث کاهش در میزان درد کمر زنان باردار شد ) 121 و انعطاف جانبی )p=1/ اما بر میزان لوردوز ) 172 )p=1/ همچنین قدرت نیز به میزان قابل توجهی افزایش داشت ) 111 .)p=1/ کمر تأثیری نداشت ) 11 نتیجه گیری: تمرینات منتخب فیزیوبال در دوران بارداری میتواند روشی مؤثر برای افزایش قدرت عضلات کمری - خاجی و کاهش کمردرد زنان باردار باشد. اما نمی تواند بر میزان لوردوز مؤثر باشد، چرا که با پیشرفت بارداری افزایش وزن نیز بیشتر میشود و به نظر می رسد که افزایش وزن دلیل اصلی لوردوز باشد. همچنین انجام تمرینات فیزیوبال تأثیر قابل ملاحظهای در انعطاف جانبی عضلات کمری - خاجی ندارد.

کلمات کلیدی

, زنان باردار, فیزیوبال, کمردرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057181,
author = {سمانه حداد مهر جردی and معظمی, مهتاب and فاطمه تارا},
title = {تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2016},
volume = {18},
number = {183},
month = {March},
issn = {1680-2993},
pages = {20--31},
numpages = {11},
keywords = {زنان باردار، فیزیوبال، کمردرد، لوردوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار
%A سمانه حداد مهر جردی
%A معظمی, مهتاب
%A فاطمه تارا
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2016

[Download]