علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (14-22)

عنوان : ( تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو )

نویسندگان: فرزانه عرفانیان ظروفی , مهتاب معظمی , محمدرضا محمدی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو

کلمات کلیدی

تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057196,
author = {فرزانه عرفانیان ظروفی and معظمی, مهتاب and محمدرضا محمدی},
title = {تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-5238},
pages = {14--22},
numpages = {8},
keywords = {تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو
%A فرزانه عرفانیان ظروفی
%A معظمی, مهتاب
%A محمدرضا محمدی
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2016

[Download]