پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (27-34)

عنوان : ( تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار )

نویسندگان: امید هاشم زاده , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود. تعداد 37 نفر دانشجوی پسر غیر ورزشکار (سن: 54/2 ± 13/23 سال و شاخص توده بدنی: 77/2 ± 11/22) در 3 گروه تجربی و یک گروه شاهد شرکت کردند. آنها به مدت ٨ هفته (3 جلسه در هفته) به تمرین هوازی با شدت 60-75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند. دو گروه اسطوخودوس مصرف کردند که یکی از این گروه ها همراه با مصرف اسطوخودوس تمرین ورزشی نیز انجام دادند. یافته ها نشان دهنده کاهش معنادار سطوح لاکتات پلاسما و کورتیزول سرم در هر 3 گروه تجربی پس از هشت هفته تمرین هوازی به همراه وبدون اسطوخودوس بود. لیکن این تغییرات به اندازه ای نبود که بتواند تغییرات بین گروهی را معنادار کند. هم چنین تفاوت معناداری در سطوح لاکتات پلاسما وکورتیزول سرم آزمودنی ها مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس با کاهش سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار موجب به تعویق افتادن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی می شود.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, اسطوخودوس, لاکتات, کورتیزول,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057197,
author = {هاشم زاده, امید and معظمی, مهتاب},
title = {تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار},
journal = {پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش},
year = {2015},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-5354},
pages = {27--34},
numpages = {7},
keywords = {تمرین هوازی، اسطوخودوس، لاکتات، کورتیزول، غیرورزشکار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار
%A هاشم زاده, امید
%A معظمی, مهتاب
%J پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
%@ 1735-5354
%D 2015

[Download]