پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (65-76)

عنوان : ( مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمیرا فیضی , سید محمد حسین رضوی , امیر منتظری ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی کارکنان در سازمان ‌های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی ـ همب­ستگی بود. به همین منظور کارکنان ادارۀکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به ‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند، با توجه به جدول نمونه ‌گیری مورگان ـ کرجسای تعداد 86 نفر به ‌عنوان نمونه آماری تعیین گردید. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسش ‌نامۀ سرمایۀ اجتماعی اکبری (1392) که شامل 26 سؤال در 7 عامل بود، جمع ‌آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسش ‌نامه ‌ ‌ توسط گروهی از استادان صاحب ‌نظر دانشگاهی بررسی و تأیید شد و در یک مطالعۀ راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برابر با 87/0 محاسبه گردید. بر اساس نتایج به ‌دست آمده از تحلیل مدل معادلات ساختاری، عوامل توانمندسازی و آموزش، هویت، مشارکت و کار تیمی، تعهد، اعتماد، اطلاعات و آگاهی و کمک و هم یاری به ترتیب بیش­ترین نقش و تأثیررا در شکل ‌گیری سرمایۀ اجتماعی در سازمان داشتند (χ2[14]=36.741,P منابع انسانی، سازمان های ورزشی، مشارکت، سرمایۀ اجتماعی، توانمندسازی.

کلمات کلیدی

منابع انسانی؛ سازمان های ورزشی؛ مشارکت؛ سرمایۀ اجتماعی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057249,
author = {سمیرا فیضی and سید محمد حسین رضوی and منتظری, امیر},
title = {مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {3},
month = {January},
issn = {2345-5551},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {منابع انسانی؛ سازمان های ورزشی؛ مشارکت؛ سرمایۀ اجتماعی؛ توانمندسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
%A سمیرا فیضی
%A سید محمد حسین رضوی
%A منتظری, امیر
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2015

[Download]