دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (34), شماره (382), سال (2016-7) , صفحات (506-514)

عنوان : ( تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده )

نویسندگان: ابوالفضل شایان نوش آبادی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , محمدعلی دولتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز (BDNF یا Brain-derived neurotrophic factor)، پروتئینی است که نقش مهمی در حفاظت نورونی، نورون‌زایی و شکل پذیری سیناپسی دارد و به واسطه‌ی آن، می‌تواند نقش مهمی در یادگیری حرکتی ایفا کند. وجود پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی val66met در یکی از نواحی ژن BDNF، منجر به اختلال در بیان این پروتئین می‌شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر این پلی‌مورفیسم بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده بود. روش‌ها: 100 دانشجو از دانشگاه‌های شهر کاشان (با میانگین سنی 20/2 ± 60/21) به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام آزمایش‌های ژنتیک، 46 نفر فاقد پلی‌مورفیسم val66met و 54 نفر تحت تأثیر این پلی‌مورفیسم شناسایی شدند. 28 نفر از افراد هر دو گروه ژنتیک (56 نفر)، پس از اجرای پیش‌آزمون، به 10 جلسه تمرین دراپ کنترلی بدمینتون پرداختند و 72 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرین، پس‌آزمون اجرا شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها، از آزمون Kolmogorov–Smirnov و برای تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های Independent t و Repeated masseurs ANOVA، در سطح معنی‌داری 05/0 = α استفاده شد. یافته‌ها: هر چند هر دو گروه، پیشرفت قابل توجهی در اثر تمرین داشتند، تفاوت معنی‌داری در مراحل پیش و پس‌آزمون بین دو گروه وجود نداشت. نتیجه‌گیری: در کل، نتایج این تحقیق نشان از عدم تفاوت بین افراد دارای پلی‌مورفیسم val66met و افراد فاقد این پلی‌مورفیسم در یادگیری مهارت دراپ کنترلی بدمینتون بود. این عدم تفاوت، می‌تواند ناشی از عوامل بسیاری از جمله نوع تکلیف و شیوه‌نامه‌ی تمرینی مورد استفاده در این تحقیق باشد.

کلمات کلیدی

عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز؛ پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی؛ یادگیری؛ مهارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057288,
author = {شایان نوش آبادی, ابوالفضل and صابری کاخکی, علیرضا and سهرابی, مهدی and محمدعلی دولتی},
title = {تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2016},
volume = {34},
number = {382},
month = {July},
issn = {1735-854x},
pages = {506--514},
numpages = {8},
keywords = {عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز؛ پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی؛ یادگیری؛ مهارت حرکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده
%A شایان نوش آبادی, ابوالفضل
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A سهرابی, مهدی
%A محمدعلی دولتی
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2016

[Download]