مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (13), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (96-101)

عنوان : ( مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد )

نویسندگان: نسرین نصیری پور , محسن نوکاریزی , معصومه تجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کتابداران کتابخانههای دانشگاهی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان و نیز پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مراجعان خود باید از ابزارهای بازیابی و جستوجوی اطلاعات آگاه باشند و آنها را بشناسند، برای انجام چنین کاری تسلط کامل بر سواد اطلاعاتی ضروری است. داشتن مهارتهای سواد اطلاعاتی منجر به انجام فعالیتهای پژوهشی کتابداران شده و باعث روزآمدن شدن دانش آنها و ارائه خدمات بهتر و روزآمد همگام با پیشرفتهای فناوری میشود. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی میزان و تعیین وضعیت سطوح سه گانه مهارتهای سواد اطلاعاتی و عوامل مؤثر بر آن در میان کتابداران دو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و فردوسی مشهد پرداخت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش پیمایشی انجام شد. 80 نفر به عنوان نمونه نهایی از کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاههای مذکور که با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشتههای کتابداری یا غیرکتابداری مشغول به کار بودند (102=N)، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود که از نظر روایی مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ (Alpha Cronbach) 86/0 تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و همچنین آزمونهای tیک نمونهای، t دو نمونهای مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن (Duncan) در نرمافزار SPSS20 استفاده شد. یافته ها: وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران جامعه مورد بررسی، پایینتر از حد مطلوب بود؛ به گونه ای که هیچ یک از سطوح مقدماتی، پایه و پیشرفته سواد اطلاعاتی کتابداران در حد مطلوبی قرار نداشت. میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران رشتههای تحصیلی کتابداری و کتابداری پزشکی به طور معناداری از میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران سایر رشته ها بالاتر بود. همچنین میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از میانگین نمرات کتابداران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بالاتر بود. تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سواد اطلاعاتی کتابداران بر حسب سابقه خدمت وجود نداشت. نتیجه گیری: اکنون با آگاهی از وضعیت سواد اطلاعاتی و سطوح آن در بین کتابداران جامعه مورد بررسی، مدیران و مسؤولان مربوط می توانند نسبت به یادگیری مستقل و مداوم آنان به گونه ای دقیقتر برنامه ریزی کنند. همچنین نتایج این پژوهش میتواند به صورت عینی و مطلوب تری، عوامل مؤثر بر تقویت سواد اطلاعاتی را پیشروی برنامه ریزان و مدیران کتابخانه های این دو دانشگاه قرار دهد.

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی, کتابداران, کتابخانه ها, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057293,
author = {نصیری پور, نسرین and نوکاریزی, محسن and تجعفری, معصومه},
title = {مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد},
journal = {مدیریت اطلاعات سلامت},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-7853},
pages = {96--101},
numpages = {5},
keywords = {سواد اطلاعاتی، کتابداران، کتابخانه ها، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد
%A نصیری پور, نسرین
%A نوکاریزی, محسن
%A تجعفری, معصومه
%J مدیریت اطلاعات سلامت
%@ 1735-7853
%D 2016

[Download]