مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (8), شماره (36), سال (2016-7) , صفحات (15-31)

عنوان : ( اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران )

نویسندگان: حسین عبدالملکی , زهرا سادات میرزازاده , حامد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیتردید، کسب چابکی به قابلیت پاسخگویی نسبت به راهبردها، فناوریها، کارکنان و فرایندها بستگی دارد. هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین وضعیت چابکی سازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در کمیتۀ ملی المپیک ایران میباشد . این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی است و جامعۀ آماری آن را کلیۀ کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران ) 115 نفر( تشکیل دادند که براساس جدول مورگان تعداد 86 نفر از آنها بهصورت تصادفی انتخاب شدند. یافتهها نشان میدهند که فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر چابکی سازمانی دارند. رتبهبندی این عوامل نیز نشان داد که منابع انسانی دارای رتبۀ نخست میباشد. همچنین، مشخص شد که کمیتۀ ملی المپیک نیازمند نیروی انسانی کارآمد، فرهنگ سازمانی که خلاقیت و نوآوری را تشویق کند، فناوری بالا و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی انعطاف- پذیری است تا از این طریق بتواند خود را با شرایط ناپایدار و پیشبینیناپذیر عصر حاضر وفق دهد.

کلمات کلیدی

, چابکی سازمانی, فناوری اطلاعات, فرهنگ سازمانی, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057637,
author = {حسین عبدالملکی and میرزازاده, زهرا سادات and حامد کریمی},
title = {اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {36},
month = {July},
issn = {****-0142},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {چابکی سازمانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران
%A حسین عبدالملکی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A حامد کریمی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ ****-0142
%D 2016

[Download]