طب کار, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (43-53)

عنوان : ( مقایسه اثر کوتاه مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان ناشی از نقاط ماشه ای میوفاشیال در عضله ذوزنقه )

نویسندگان: علی ساعت چیان , ناهید خوشرفتاریزدی , سمیرا زارعی خیبری , حسن قادری جاغرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای دردهای میوفاشیال عضله ذوزنقه در کاربران کامپیوتر(کارمندان) که منجر به ناتوانی، غیبت از کار، خستگی زودرس همچنین کاهش کارایی کارمندان به‌دلیل سردردهای مکرر ناشی از وجود نقاط ماشه‌ای در گردن می‌شود، لازم است تا به بررسی روش‌های درمانی برای تسکین این دردها پرداخته شود. لذا هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر ماساژ کوتاه مدت با تمرینات کشش تسهیل عصبی عضلانی ( NFE (Neuromuscular Facilitation Exercises بر درد گردن و شانه کارمندان دارای نقاط ماشه‌ای در عضله ذوزنقه می‌باشد. روش بررسی: مطالعه به‌روش کارآزمایی بالینی روی 42 بیمار(کارمندان زن و مرد علوم پزشکی مشهد) انجام گرفت. گروه مورد مطالعه شامل بیمارانی بود که علائم بالینی و معاینه فیزیکی مبنی بر وجود نقاط ماشه‌ای در ناحیه گردن در آنها وجود داشت. افراد پس از مشابه‌سازی از نظر سن، مدت زمان علائم و شدت درد، به‌صورت تصادفی به سه گروه کنترل، گروه تجربی 1(ماساژ کوتاه‌مدت) و گروه تجربی2 ( تمرینات NFE) تقسیم شدند. مداخله درمانی روی بیماران انجام گرفت و قبل و بعد از درمان شاخص‌های شدت درد، درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه، بررسی شد و تغییرات در داخل گروه و بین سه گروه با استفاده از روش آماری آنوا یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: ماساژ کوتاه‌مدت و تمرینات NFE پس از یک جلسه باعث کاهش معنی‌دار درد شد(0.05>P). و درد گردن، درد شانه، ناتوانی شانه، ناتوانی و درد شانه به‌طور معنی‌داری کاهش یافت(0.05>P) اما تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد(P>0.05). نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد هر دو روش ماساژ کوتاه‌مدت و تمرینات NFE، اثر مشابهی در درمان درد نقاط ماشه‌ای عضله ذوزنقه دارند. با توجه به تحقیقات کمی که در این زمینه انجام شده است، نیاز به مطالعات بیشتری می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ماساژ کوتاه‌مدت, تمرینات تسهیل عصبی عضلانی, درد گردن و شانه, نقاط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058023,
author = {ساعت چیان, علی and خوشرفتاریزدی, ناهید and زارعی خیبری, سمیرا and حسن قادری جاغرق},
title = {مقایسه اثر کوتاه مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان ناشی از نقاط ماشه ای میوفاشیال در عضله ذوزنقه},
journal = {طب کار},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7189},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {ماساژ کوتاه‌مدت، تمرینات تسهیل عصبی عضلانی، درد گردن و شانه، نقاط ماشه‌ای،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر کوتاه مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان ناشی از نقاط ماشه ای میوفاشیال در عضله ذوزنقه
%A ساعت چیان, علی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A زارعی خیبری, سمیرا
%A حسن قادری جاغرق
%J طب کار
%@ 2251-7189
%D 2016

[Download]