طب توانبخشی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (193-200)

عنوان : ( مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن )

نویسندگان: ناهید خوشرفتاریزدی , الهام حکاک دخت , انسیه سادات مهاجران , سحر چکنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه و اهدف تیرکشیدن شدید یا درد ناشی از فعالیت در ناحیه ی شکمی یکی از اختلالاتی است که در فعالیت های ورزشی بوجود می آید. ناهنجاری‌های ستون فقرات نیز از جمله عواملی هستند که در بروز این درد نقش دارند. از این میان می توان به برخی عوامل از قبیل اسکولیوز، کایفوز، لوردوز و سر به جلو اشاره کرد. هدف از این پژوهش مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین دو گروه گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و سالم بود. مواد و روش¬ها تعداد 101 نفر از دختران غیر فعالی که در حال گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی در دانشگاه فردوسی بودند بطور تصادفی انتخاب شدند و تعداد 51 نفر با عارضه¬ی تیرکشیدگی پهلو بعنوان گروه تجربی و 50 نفر بدون عارضه مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از شرکت¬کنندگان هنگام دویدن در صورت بروز درد پهلو در سه جلسه¬ی پیاپی، در گروه تجربی و در غیر این صورت در گروه کنترل جای گرفتند. برای اندازه‌گیری ناهنجاری ستون فقرات از صفحه‌ی شطرنجی استفاده ¬شد. مشاهدات صورت گرفته از نماهای گوناگون بررسی، و با آزمون نیویورک ثبت گردید. برای مقایسه بین دو گروه کنترل و تجربی از آزمون t مستقل و کی¬دو استفاده ¬گردید. یافته¬ها بر پایه یافته‌های تحقیق بین اسکولیوز، کایفوز و لوردوز، در دو گروه گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و سالم اختلاف معناداری مشاهده نشد (0.05<P) اما بین ناهنجاری سربه¬جلو در دو گروه اختلاف معناداری مشاهده شد (0.05>P). نتیجه گیری بر پایه نتایج بدست آمده و با توجه به مشاهده‌ی اختلاف معنادار بین دوگروه در تحقیق حاضر، کایفوز، لوردوز و اسکولیوز بر بروز درد پهلو تاثیری ندارد. اما ناهنجاری سر به¬ جلو ممکن است عاملی برای بروز تیرکشیدن پهلو باشد.

کلمات کلیدی

تیرکشیدن پهلو؛ ناهنجاری‌های ستون فقرات؛ کایفوز؛ لوردوز؛ اسکولیوز؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058024,
author = {خوشرفتاریزدی, ناهید and حکاک دخت, الهام and مهاجران, انسیه سادات and چکنی, سحر},
title = {مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {2251-8401},
pages = {193--200},
numpages = {7},
keywords = {تیرکشیدن پهلو؛ ناهنجاری‌های ستون فقرات؛ کایفوز؛ لوردوز؛ اسکولیوز؛ دویدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A حکاک دخت, الهام
%A مهاجران, انسیه سادات
%A چکنی, سحر
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2016

[Download]