بهداشت مواد غذائی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (13-24)

عنوان : ( بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: آنا براتی , علی محمدی ثانی , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه اسکروفولاریا خراسانیکا (Scrophularia khorassanica) از تیره گل میمون و گونه بومی ایران و خراسان است که اطلاعات کافی در مورد آنالیز اسانس و اثر ضدباکتریایی آن موجود نیست. با توجه به استفاده های درمانی محلی این گیاه و سایر گونه های آن، در این مطالعه ترکیبات اسانس و اثر عصاره های آبی و متانولی گیاه مذکور بر باکتریهای اشریشیاکولای و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. عصاره ها به روش ماسراسیون و اسانس توسط تقطیر با آب تهیه گردیدند.

کلمات کلیدی

, عصاره اسکروفولاریا خراسانیکا, حداقل غلظت بازدارندگی, حداقل غلظت کشندگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058216,
author = {آنا براتی and علی محمدی ثانی and یاورمنش, مسعود},
title = {بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بهداشت مواد غذائی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-7647},
pages = {13--24},
numpages = {11},
keywords = {عصاره اسکروفولاریا خراسانیکا، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی، اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیبات اسانس و اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و متانولی گل میمونی اسکروفولاریا خراسانیکا بر برخی از پاتوژنهای مهم غذایی در شرایط آزمایشگاهی
%A آنا براتی
%A علی محمدی ثانی
%A یاورمنش, مسعود
%J بهداشت مواد غذائی
%@ 2228-7647
%D 2016

[Download]