طب سنتی اسلام و ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (147-153)

عنوان : ( مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: علی جوان , سعید واحدی , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: افراد مبتلا به شین­اسپلینت، از درد و حساسیت در طول قسمت داخلی- خلفی استخوان­ درشت­نی، شکایت دارند. با توجه به اینکه شین­اسپلینت یک آسیب استخوانی است و هر بافت از بدن مزاج خاص خود را دارد، هدف از بررسی حاضر مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین­اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی مشهد است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر با طراحی مورد- شاهدی انجام گرفت. گروه مورد 99 نفر به شین اسپیلنت بوده و گروه شاهد یا افراد سالم تعداد 139 نفر افراد غیر مبتلا به شین اسپیلنت بودند تشخیص بیماری با روش استاندارد آنها بوده و افراد دو گروه از نظر جنس سن وزن قد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مشابه بوده و برای تعیین مزاج، از پرسشنامه استاندارد مزاج و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون کای ۲ استفاده شد. یافته‌ها: تحقیق روی 238 نفر و در 2 گروه شاهد و مورد انجام گرفت افراد دو گروه مشابه بودند(2/0P <)که تفاوت معناداری در سردی و گرمی مزاج بین دو گروه سالم و مبتلا به شین­اسپلینت وجود ندارد(3/0) ولی تفاوت معناداری در خشکی و تری مزاج بین دو گروه مشاهده شد (.(p=0/001 شیوع مزاج خشک در بین افراد مبتلا به شین­اسپلینت نسبت به افراد سالم بیشتر بود. همچنین اختلاف معنی­داری بین شین­اسپلینت با لاغری افراد پیدا شد (.(P=0/001 نتیجه گیری: بنظر می رسد که افراد با مزاج خشک، بیشتر مستعد مبتلا شدن به عارضه شین­اسپلینت می باشند. لذا توصیه می­شود برای پیشگیری از آسیب های پرکاری نظیر شین اسپلینت به مزاج افراد توجه بیشتری شود..

کلمات کلیدی

, مزاج, شین اسپلینت, طب سنتی, درد ساق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058299,
author = {جوان, علی and واحدی, سعید and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی},
journal = {طب سنتی اسلام و ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {1658-2322},
pages = {147--153},
numpages = {6},
keywords = {مزاج، شین اسپلینت، طب سنتی، درد ساق پا،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی
%A جوان, علی
%A واحدی, سعید
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J طب سنتی اسلام و ایران
%@ 1658-2322
%D 2016

[Download]