بازیافت آب, دوره (2), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (173-185)

عنوان : ( بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیه فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی مسعودی , جواد سرگلزائی , ابوالفضل درودی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل رشد جمعیت و فعالیت های انسانی در بخش های کشاورزی و صنعت، آب سالم و بهداشتی دچار کمبود شده است. صنعت تولید نشاسته یکی از صنایع آلایندة منابع آبی است که با توجه به زیادبودن بار آلودگی، مضرات زیستمحیطی و استانداردهای خروجی پساب، تصفیه و بازیابی آنها اهمیت دارد. در این تحقیق، پس از ساخت راکتور ناپیوستة متوالی )اس بی آر(، اثر متغیرهای دما، عمق هوادهی، تفاوت در میزان سازگاری لجن به مادة آلی )نشاسته( و سرعت بارگذاری مادة آلی )او ال آر( بر بازده راکتور بررسی که بهترتیب با SBR و 2 SBR شد. آزمایش ها با نرم افزار دیزاین اکسپرت طراحی شدند و در راکتورهای 1 033 و 1033 میلیگرم در لیتر مادة آلی تطابق یافته بودند، انجام گرفتند. میزان حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )سی او دی( به عنوان پاسخ فرایند اندازه گیری شد. براساس نتایج، پاسخ آزمایش ها با مدل 50 درصد بود. متوسط / 20 راندمان حذف بالا و به طور متوسط 0 C پیش بینیشده در تطابق بود. در دمای بود. بازده راکتورها در هوادهی عمقی SBR 12 درصد بیشتر از 1 ،SBR راندمان حذف سی او دی در 2 40 درصد / نسبت به هوادهی میانی و سطحی بیشتر بود. در شرایط بهینه، راندمان حذف سی او دی به 00 رسید. براساس نتایج، راکتور ناپیوستة متوالی گزینة مناسبی برای تصفیة فاضلاب حاوی نشاسته است.

کلمات کلیدی

, آنالیز واریانس, تصفیة فاضلاب, راکتور ناپیوستة متوالی, روش سطح پاسخ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058619,
author = {مسعودی, سیدمحمدعلی and سرگلزائی, جواد and ابوالفضل درودی},
title = {بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیه فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی},
journal = {بازیافت آب},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3455},
pages = {173--185},
numpages = {12},
keywords = {آنالیز واریانس، تصفیة فاضلاب، راکتور ناپیوستة متوالی، روش سطح پاسخ، نشاسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیه فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی
%A مسعودی, سیدمحمدعلی
%A سرگلزائی, جواد
%A ابوالفضل درودی
%J بازیافت آب
%@ 2423-3455
%D 2015

[Download]